Hore
Development

Polyfunkčný komplex Zátišie: V súlade s okolím, k službám obyvateľov a nájomcov

Po úspešnom dokončení rezidenčného projektu Rezidencia Na Kolibe pokračujeme v snahe vytvárať pridanú hodnotu s novým projektom. Úlohou polyfunkčného komplexu Zátišie je obnoviť zanedbaný priestor naproti Kuchajde, a priniesť tak do lokality niečo nové, prospešné. Komplex pozostávajúci z dominujúcej výškovej kancelárskej budovy, menšej butique kancelárskej budovy, biznis hotela, zeleného vnútrobloku a príjemného námestia vytvorí menšie lokálne centrum pre jeho budúcich obyvateľov.

Najväčšou výzvou pre nové Zátišie je samotný brownfield

Vizitkou dobrého developera je jeho schopnosť vidieť potenciál aj tam, kde to na prvý pohľad nie je celkom evidentné. Areál bratislavského Zátišia v súčasnosti tvoria zanedbané pozemky, staré administratívne budovy a sklady. Atraktivite areálu tiež nepridáva množstvo billboardov tvoriacich vizuálny smog.

,,Aj napriek zanedbanosti sme tu však videli veľký potenciál a máme víziu ako podobnými projektami prispieť k rozvoju Bratislavy. Aj keď je ťažšie a zdĺhavejšie pracovať s brownfieldom ako stavať na zelenej lúke, rozhodli sme sa tejto výzve čeliť.“

Ing. Matej Jelínek | HEAD OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT
Aktuálna podoba lokality Zátišie.

Polyfunkčný komplex Zátišie má nielen z nášho pohľadu, ale aj podľa názorov miestnych obyvateľov, ambíciu priniesť mnoho benefitov pre celú mestskú časť. Prioritou projektu je revitalizovať územie, priniesť lepšie prostredie pre život a rozumne rozvíjať miesto tam, kde je schátrané a zanedbané. Navyše sem priniesť pre susedov viac bezpečia a nové služby. Samotný návrh vychádza z princípov trvalej udržateľnosti a reflektuje požiadavky mesta. Navrhnutý je v zmysle územného plánu mesta Bratislava a jeho súčasťou je dokonca  výstavba 1.etapy plánovaného predĺženia Tomášikovej ulice a rekonštrukcia križovatky Tomášiková – Vajnorská.

Súčasnú nekompletnosť lokality nahradí menšie lokálne centrum

Polyfunkčný komplex Zátišie na území viac ako 11 tisíc m² sústredí príjemné prostredie pre prácu, priestor pre prechodné ubytovanie a ďalšie prvky občianskej vybavenosti. Všetko usporiadané tak, aby sme maximalizovali úžitok a pohodlie nielen pre budúcich  pracujúcich, návštevníkov, ale aj ostatných ľudí z okolia .

Dominantou novej podoby Zátišia bude živé námestie a príjemná atmosféra kaviarní.

Nasledujúc presvedčenie, že projekt je kvalitný len do takej miery, do akej sú kvalitné jeho verejné priestory, ústredný prvok komplexu Zátišie tvorí námestie. Jeho situovaním medzi obytné a administratívne bloky sme zamedzili vplyvu hlavných zdrojov hluku, no zároveň stále ponúka príjemnú mestskú atmosféru.

S optimálnou veľkosťou (30 m na šírku a  – 35 m na dĺžku, aby stretávajúci sa ľudia rozpoznali svoje tváre z jednej strany námestia na druhú) tento verejný priestor bude disponovať okrem dostatku zelene aj vodnou plochou a mestským mobiliárom. V rámci voľného času si tu návštevníci budú môcť vychutnať kávu v jednej z kaviarní či dobré jedlo v plánovej reštaurácii či bistre. Zaradením uvedených atribútov ponúka Zátišie dobrú občiansku vybavenosť pre budúcich pracujúcich, návštevníkov aj obyvateľov z blízkeho okolia.

,,Chceme vytvoriť príjemné miesto na prácu, život a tiež reprezentatívne hotelové priestory. Keďže okolie je bohaté na športoviská či rekreačné plochy a relax, hľadali sme ďalej. Uvedomili sme si, že hoci sa v  okolí pohybuje veľké množstvo ľudí, absentuje tu priestor, kde by mohli tráviť čas inak ako v nákupnom centre. Našim cieľom je preto dať im svoje malé centrum – lokálne mestské námestie. Miesto kde sa prejdú, vychutnajú atmosféru mesta a spomalia pri šálke kávy pod korunami stromov. Presne niečo podobné nám tu v Novom Meste zatiaľ chýba.“

Ing. arch. Pavol Čechvala | HLAVNÝ ARCHITEKT PROJEKTU

Občiansku vybavenosť doplní bývanie

K lokalite Zátišie sme od začiatku pristupovali komplexne. Vytvorili sme funkčný urbanistický koncept, ktorý sme konzultovali s rôznymi inštitúciami a odborníkmi. Nastavili sme tak princípy pre ďalší rozvoj aj pre prípady, že sa do lokality zapojí viacero investorov. Polyfunkčný komplex Zátišie je prvou etapou celej zóny a je venovaná primárne občianskej vybavenosti. Jej dominantou bude kancelárska veža s výškou 64 metrov, umiestnená priamo smerom ku križovatke ulíc Vajnorská a Tomášikova. Jej súčasťou bude 15 nadzemných podlaží a 2 podzemné podlažia s celkovým počtom 244 parkovacích miest.

Okrem výškovej budovy nás v prvej fáze čaká aj menšia administratívna budova so šiestimi nadzemnými, dvomi podzemnými podlažiami a 112 parkovacími miestami. V oboch administratívnych komplexoch tak v budúcnosti vznikne dostatok priestoru pre pracovné pozície.

Tretím objektom v rámci prvej fázy výstavby je biznis hotel. Ten je navrhnutý v spolupráci so zahraničnými špecialistami na hotelový trh tak, aby vyhovoval podmienkam hotelových operátorov v nadväznosti na lokalitu. Jeho zaradenie do polyfunkčného objektu má strategický význam – pomôže riešiť v súčasnosti veľmi aktuálnu problematiku prechodného bývania.

Okrem 8 nadzemných a 2 podzemných podlaží, 247 izieb a 116 parkovacích miest ponúka hotel nielen svojim návštevníkom ale aj obyvateľom či zamestnancom priestor pre oddych. Do vybavenia tejto budovy sme implementovali wellness, fitness štúdio aj požičovňu bicyklov.

V druhej fáze rozvoja lokality vyrastú objekty určené na bývanie. Ich základným princípom budú kvalitné dispozičné riešenie bytov a nadväznosť na kvalitné verejné priestory 1.fázy pričom sa rozšíria o ďalší zelený vnútroblok.

Zátišie – nadčasová architektúra, zelené vnútrobloky a zdravé kancelárie

Z pohľadu architektúry sme v rámci vývoja developmentu začlenili nadčasové a zároveň decentné prvky, ktoré osviežia, no nijak výrazne nenarušia vizuálny charakter lokality. Výsledné priestorové riešenie je spojením všetkých našich vytýčených cieľov. Podarilo sa nám zachovať jednotu lokality a odkázať na blokovú zástavbu, ktorá je typická najmä pre lokality okolo Vajnorskej ulice. Zároveň Zátišie svojou funkciou rozumne dopĺňa vybavenosť mesta, pomáha mu sa primerane rozvíjať a prispieva k zvýšeniu množstva zelene. Architektonické riešenie projektu dodáva areálu ucelenú identitu a súčasne necháva dostatok otvoreného priestoru medzi jednotlivými objektami.

V rámci vytvárania pridanej hodnoty chceme čo najviac vyjsť v ústrety životnému prostrediu. Celý polyfunkčný objekt tak disponuje množstvom zelene ako v exteriéri, tak aj v interiéri administratívnych budov. V projekte tiež plánujeme použiť obnoviteľné zdroje energie tak, aby sme mohli dosiahnuť energetickú efektívnosť a dlhodobú udržateľnosť.

V súvislosti s udržateľnosťou nasledujeme súčasný stúpajúci trend apelujúci na zlepšenie podmienok v office priestoroch. Z vlastnej skúsenosti vieme, že človek pracujúci v uzavretej budove potrebuje optimálne podmienky na to, aby podal očakávaný výkon. Kvalitnou architektúrou a implementovaním udržateľných zdrojov dokážeme zabezpečiť vhodné podmienky pre pracujúcich a podporiť tak well being budúcich zamestnancov v objekte Zátišie.

„V projekte Polyfunkčný komplex Zátišie spájame víziu, kvalitnú architektúru, odbornosť, tímovú prácu a vôľu zanechať po sebe lepšie mesto. Je to jeden z tých komplexných projektov, na ktoré potrebujete šikovných ľudí a veľkú dávku trpezlivosti. V ATRIOS našťastie obe podmienky spĺňame. Vďaka tomu sa hýbeme vpred a verím, že o pár rokov si množstvo ľudí bude môcť vychutnať atmosféru nového Zátišia. Myslíme si že tento typ zahusťovania mesta Bratislava potrebuje. Zbaviť sa starých, schátraných areálov a revitalizovať ich na potreby dnešnej doby. Veríme, že projektom Zátišie vytvoríme kus kvalitného mestského prostredia, ktoré sa do tejto lokality hodí.“

ING. MATEJ JELÍNEK | HEAD OF RESIDENTIAL DEVELOPMENT