fbpx
všetky referencie
Rezidenčné budovy

Polyfunkčné bytové domy Agátová

Dúbravka, Bratislava
  • Architektúra

O projekte

Návrh zástavby riešeného územia polyfunkčnými domami bol výzvou z viacerých hľadísk. Pozemok sa nachádza v okrajovej časti mesta, avšak v tesnom susedstve viacerých bytových a polyfunkčných domov, hmotovo dominujúcich južnej a východnej strane. Územie má značné prevýšenie a niekoľko obmedzení vplyvom ochranných pásiem priľahlej infraštruktúry. Takisto zaznela požiadavka mesta na zriadenie verejnej parkovej zelene na pozemku v značnom plošnom rozsahu. Napokon bolo treba navrhnúť architektonicky príťažlivú a zároveň stavebne ekonomickú zástavbu v súlade s podrobným zadaním investora.

Dispozičné riešenie

Vychádzajúc z daností a limitov územia, zvolili sme rozdelenie stavebnej hmoty do viacerých kompaktných objektov s rôznou veľkosťou, tvarom a podlažnosťou. Umožnilo nám to vytvoriť dostatočné odstupy od existujúcich domov, aj v rámci navrhovanej zástavby, a usporiadať hmoty okolo poloverejných vnútroblokov, dostatočne veľkých a tvarovo kompaktných pre zriadenie súkromných aj verejných zelených plôch.

Štyri bytové domy so základnou občianskou vybavenosťou v parteri sú umiestnené na troch podnožiach garáží s dvomi podzemnými podlažiami. Maximálna podlažnosť domov je 5 – 13 podlaží. Objekty, výškovo diferencované, získavajú jednotný ráz použitými materiálmi a podobnou kompozíciou okien a balkónov na fasádach.

– Ing.arch. Pavol Čechvala