fbpx
všetky články
28. januára

Prečo BIM ?

Atrios tím, admin

Úroveň kvality projektov je pre nás v Atriose zásadná. Aj preto vidíme budúcnosť projekcie v informačnom modelovaní stavieb. Pozrite sa, ako sme ho využili v praxi 😉

Čo je BIM ?

BIM (z angl. Building Information Modeling, skratka sa všeobecne používa od roku 2002) – informačný model stavby je digitálnou reprezentáciou fyzického a funkčného objektu s jeho charakteristikami. Slúži ako databáza informácií o objekte počas celej jeho životnosti a teda pre jeho počiatočný návrh, projekt, simuláciu/ analýzu, realizáciu, prevádzku, rekonštrukciu až prípadnú demoláciu.

Vytvorenie BIM modelu môžeme prirovnať k realizácii stavby v počítači. Na základe vzájomnej spolupráce všetkých profesií, zdieľania informácií a koordinácie jednotlivých činností vzniká model, ktorý obsahuje všetky jej časti potrebné na výstavbu. Jednotlivé prvky modelu (steny, stĺpy, dosky, okná, dvere, rozvody kanalizácie, vody, vykurovania, vetrania ale aj nábytok, sanita atď.) na seba nadväzujú, majú presné pomenovanie s definíciou vlastností a presný výkaz výmer. Takýto model tak prestáva byť jednoduchým 3D zobrazením, ale stáva sa prepracovanou virtuálnou stavbou vyjadrenou v 5D. Dimenziu 4D dodáva modelu ďalšia veličina, ktorou je časový aspekt vo výstavbe. Za piaty rozmer je označované rozšírenie modelu o cenový parameter.

Prínosy používania BIM

Systém BIM prináša výhody všetkým účastníkom výstavby, ktorý sa podieľajú na príprave, realizácii a následnej prevádzke stavby. Klient (investor) získava lepšiu predstavu o výslednej podobe navrhovaného objektu, možnosť kontroly projektu a jeho nákladov. Všetky požiadavky a pripomienky investora môžu byť priamo na stretnutí pred ním zapracované, čím sa urýchľuje celkový priebeh projektu aj optimalizuje počet stretnutí.

Práca v 3D umožňuje architektom a projektantom lepšiu koordináciu a spoluprácu profesií, lepšiu kontrolu a detekciu kolízií. Pri zmenách je potrebná len úprava na konkrétnom mieste v modeli a tá sa automaticky prejaví komplexne v celej dokumentácii. Informačný model stavby neslúži iba pre generovanie projektovej dokumentácie.

Na vytvorený stavebný model objektu je možné nadviazať vytvorením modelu výstavby. Rozpočtári ocenia tabuľkový procesor s informáciami o jednotlivých materiáloch a ich objemoch (výkaz výmer), z ktorého ľahko a zrozumiteľne získajú prehľad o celkových nákladoch výstavby. Projektovým manažérom alebo realizačným stavebným firmám potom poslúži vygenerovaný časový harmonogram nadväzujúcich činností alebo prehľad čerpania finančných prostriedkov počas výstavby.  Technický dozor kontroluje skutočný stav podľa BIM modelu v tablete priamo na stavbe. Facility manager získava model budovy naplnený informáciami o jednotlivých stavebných výrobkoch vrátane dodávateľa a informácií o ich údržbe. Vďaka čomu je uľahčené rozhodovanie pri prevádzke, údržbe a zmenách dokončenej stavby.

Pracovné prostredie Autodesk Revit

 

Použitie vo svete a u nás

Európska únia si je vedomá, že aj vďaka BIM je možné zvýšiť transparentnosť pri obstarávaní a kvalitu projektov. Preto vydala smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá bola v novembri 2015 implementovaná aj do právneho systému Slovenskej republiky a okrem iného odporúča vyžadovať projekciu v BIMe pri verejných zákazkách. Jednotlivé krajiny pracujú na implementácii individuálne. V tabuľke nižšie uvádzame príklady krajín v procese, alebo s už implementovanou požiadavkou použitia BIM v legislatíve.

Technológia BIM sa postupne dostáva aj do povedomia Slovenských projekčných firiem. No zväčša vďaka ich vlastnej iniciatíve, a snahe skvalitňovať ponúkané služby. Na Slovensku momentálne nie je dopyt na zavedenie BIM do projektovej, realizačnej a následne prevádzkovej praxe zo strany súkromných ani verejných investorov. Výnimku v tomto smere tvoria uvedomelí investori, prípadne medzinárodné firmy, ktoré majú skúsenosti z okolitých krajín.

Podľa prieskumu BIM asociácie Slovensko, momentálne využíva BIM pri výkone svojej činnosti 17% projekčných firiem. Až 3 štvrtiny z týchto firiem tak robí z vlastnej iniciatívy. Ako hlavné bariéry pri zavádzaní BIM do praxe, sú vnímané chýbajúce štandardy a postupy, nedostatok kvalifikovaných projektantov, vyššie náklady na hardware a software, náročnosť na čas a v neposlednom rade nedostatočná požiadavka objednávateľa.

⇓⇓⇓

My v Atriose sme si vedomí výhod projektovania systémom BIM. Aj keď je stále problém nájsť projektantov profesií využívajúcich BIM, výhody aj tak výrazne prevyšujú negatíva. Príkladom zaujímavého projektu pri ktorom nám neoceniteľne pomohol systém BIM je aj Rezidencia na Kolibe. Špecifické pre tento projekt je hlavne jeho situovanie vo výrazne členitom a svahovitom teréne. Bez detailne namodelovaných pomerov okolia, by bolo veľmi náročné objekt ideálne osadiť. Modelovanie v 3D výrazne pomohlo aj s navrhovaním zložitého zakladania objektu a riešenia oporných múrov. Následný výkaz presného objemu výkopov/násypov je samozrejmosť. Prínos bol badateľný samozrejme aj v ostatných oblastiach. Generované presné výpisy jednotlivých prvkov šetrili čas, ktorý by bol inak potrebný na pracné manuálne sčítavanie. Pri konzultácii projektu, či už s klientom alebo interne, vznikalo omnoho menej nejasností, ako pri študovaní výkresovej dokumentácie. K šetreniu času v určitých fázach prispela aj možnosť pracovať na jednom BIM modely súčasne.

Samozrejme s prácou v BIM boli spojené aj problémy. Na začiatku bolo potrebné definovať štandardy, postupy a rozdelenie prác. Potrebná bola gramotnosť všetkých zúčastnených strán. Oproti klasickému spôsobu práce bola príprava modelu omnoho náročnejšia na čas.

 

Model projektu Rezidencia na Kolibe

 

Model výkopov

Výpis výkopov

 

Skúsenosti z USA a Európy ukazujú, že trend zavádzania BIM je reálny a správny. V krátkom časovom horizonte sa budeme musieť so spomínanými počiatočnými problémami vysporiadať aj na Slovensku. Vzorom nám môže byť susedná Česká republika, ktorá 25. septembra 2017 schválila koncepciu zavádzania metodiky BIM. Koncepcia má urýchliť prechod k BIM a umožniť tak digitalizáciu celého sektora. Vďaka tejto aktivite sa tak Česká republika v zavádzaní technológie BIM zaradila medzi popredné krajiny EÚ. Máme pred sebou ešte veľa úskalí no v Atriose sme na tieto výzvy pripravení ! 🙂 

 

Autori článku: Jana Pijáková, Matúš Slamka